کسب بالاترین سطح توانگری مالی(سطح یک)

برای چهارمین سال متوالی به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان