شرکت برتر کشور از نظر رشد سریع

در رتبه بندی شرکت های برتر کشوراز سوی سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۹۲ (IMI-100)

بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان