اعطاء تندیس کیفیت به بیمه پاسارگاد

تندیس انجمن حامیان استاندارد و کیفیت در سومین همایش سراسری

بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان