کار با فایل مالی

ابتدا وارد سایت http://bimehomrpasargad.com شده و در پروتال نمایندگان بر روی گزینه آمار و گزارشات کلیک نمایید 

 

توضیح قسمت گزارش اقساط بیمه عمر و تامین آتیه 

توضیح قسمت گزارش کارمزد عمر و تامین آتیه

توضیح قسمت گزارش بردروی بیمه نامه های صادره

 

 
بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان