ماده 3 ایین نامه 68

آيين نامه شماره 68/2

مکمل آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري 

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ1395/05/03مكمل آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري را به شرح زير تصويب نمود:

الف- متن زير جايگزين متن ذيل بند ب ماده ۳آیین نامه شماره 68 می شود:

«نرخ سود فني علي الحساب:

 حداكثر نرخ سود فني برای دوسال اول مدت اعتبار بیمه نامه شانزده درصد,دوسال بعد سیزده درصد,ودوره مازاد بر چهار سال اول ده درصدتعیین میگردد

بديهي است سود فوق‌الذكر علي‌الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه‌ شركت(سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده مي‌شود.

این ایین نامه از1395/06/01 لازم الاجرا خواهد بود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

بانک پاسارگاد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
سندیکای بیمه گران ایران
بیمه اتکایی ایرانیان